Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden klussenbedrijf Just Right

Artikel 1: Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Klussenbedrijf:
Klussenbedrijf Just Right, de opdrachtnemer, die bedrijfsmatig kluswerkzaamheden verricht voor bedrijven of particulieren.

Opdrachtgever:
Bedrijf of particulier, dat of die gebruikmaakt van de diensten van Klussenbedrijf Just Right.

Opdracht:
Het totaal van de tussen de opdrachtgever en het klussenbedrijf overeengekomen Werkzaamheden en de daarbij door het klussenbedrijf geleverde materialen.

Meer-/minderwerk:
Door de opdrachtgever gewenste toevoegingen  aan  of vermindering van het overeengekomen Werk, die leiden tot bijbetaling boven of verlaging van de overeengekomen prijs.

Artikel 2: Werkingssfeer

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle prijsaanbiedingen en Overeenkomsten tussen opdrachtgever en het klussenbedrijf.

Artikel 3: offerte

3.1 Een offerte is altijd vrijblijvend, tenzij dit uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.

3.2 Het klussenbedrijf maakt de offerte op basis van regie met richtprijs: Bij regie komen Opdrachtgever en het klussenbedrijf overeen dat de gemaakte kosten van het klussenbedrijf Worden vergoed; het uurtarief en zo mogelijk ook de andere kosten zijn bij de opdrachtgever Bekend; bij iedere afrekening maak het klussenbedrijf een overzicht van de bestede uren en Alle overige kosten, waaronder de kosten van materialen die op de opdracht betrekking hebben.
De richtprijs is een zo nauwkeurig mogelijke schatting van de uiteindelijk verschuldigde totaalprijs; deze schatting betreft het aantal te besteden uren en/of de te verwerken materialen en/of de overige kosten.

3.3 In de offerte worden de bedragen exclusief btw, de verschuldigde btw, alsmede andere heffing van overheidswege afzonderlijk weer gegeven. Ook eventuele, in het kader van de overeenkomst, te maken kosten, zoals bijvoorbeeld verzend- en administratiekosten worden
afzonderlijk in de offerte vermeld.

3.4 Als de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is het klussenbedrijf daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet
overeenkomstig  deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij het klussenbedrijf anders aangeeft.

3.5 Een samengestelde prijsopgaaf verplicht het klussenbedrijf niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.6 De offerte is 30 dagen geldig.

3.7 Uitgebrachte offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4: Opdracht

4.1 Een opdracht omvat een duidelijke omschrijving van te verrichten werkzaamheden met:

een vermelding van het tijdstip waarop het werk kan worden begonnen en een
aanduiding van de duur van het werk;
de (richt-)prijs van het werk;
de betalingswijze;

4.2 Het klussenbedrijf draagt er zorg voor dat de opdrachtgever deze Algemene Bepalingen vóór het sluiten van een overeenkomst in zijn/haar bezit heeft. In de meeste gevallen ontvangt de opdrachtgever de Algemene Bepalingen tegelijk met de offerte.

4.3 Het klussenbedrijf behoudt zich het recht voor om, indien noodzakelijk, gebruik te maken van de diensten van een collega-klussenbedrijf  wanneer (een deel van) het werk van een bijzondere specialiteit vereist of wanneer (een deel van) het werk met meerdere krachten moet worden uitgevoerd. De declaratie van het collega-klussenbedrijf zal worden doorgefactureerd naar de opdrachtgever.

Artikel 5: Wijziging van de opdracht

5.1 Partijen kunnen meer- en minderwerk overeenkomen, waarbij het klussenbedrijf er voor zorgt, dat dit schriftelijk wordt vastgelegd met inbegrip van het akkoord van de opdrachtgever.

5.2 Alle bijkomende, niet geoffreerde, werkzaamheden, die tijdens de uitvoering wederzijds worden overeengekomen, zullen achteraf berekend en gefactureerd worden.

Artikel 6: Verplichtingen klussenbedrijf

6.1 Het klussenbedrijf staat er voor in, dat het werk naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goedvakmanschap wordt uitgevoerd en dat het werk goed en deugdelijk wordt op geleverd in overeenstemming met de bepalingen van de overeenkomst.

6.2 Bij de voorbereidingen en uitvoering van de opdracht zal het klussenbedrijf, voor zover redelijkerwijs mogelijk ,  inspelen op en rekening houden met de wensen van de opdrachtgever.

6.3 Het klussenbedrijf neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde voorschriften en regelgeving in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk.

6.4 Het klussenbedrijf is verplicht de opdrachtgever te wijzen op:

onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden voor zover het klussenbedrijf deze kent of redelijkerwijs hoort te kennen;
onjuistheden in de door opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen;
kenbare gebreken van de (on)roerende zaak, waaraan het werk wordt verricht;
gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen, die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld; één en ander voor zover deze zich vóór of tijdens de uitvoering van het werk aan het klussenbedrijf openbaren en het klussenbedrijf
ter zake deskundig moet worden geacht.

6.5  Het klussenbedrijf is verzekerd voor schade voor zover deze hem kan worden toegerekend.

Artikel 7: Verplichtingen opdrachtgever

7.1 De opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid en de geschiktheid van de door hem ter beschikking gestelde of voorgeschreven materialen of hulpmiddelen en voor de juistheid van
de door hem verstrekte gegevens.
7.2 De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat het klussenbedrijf zijn werkzaamheden tijdig en  deugdelijk kan verrichten.

7.3 Indien de opdrachtgever één of meer afspraken niet , niet tijdig of behoorlijk nakomt, is hij gehouden de in redelijkheid hiermee verband houdende schade te vergoeden.

7.4 De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door:

onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden
onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen;
kenbare gebreken van de (on)roerende zaak, waaraan het werk wordt verricht;
gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen, die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. Dit doet niet af aan de waarschuwingsplicht van het klussenbedrijf op grond van artikel 6 lid 4.

Artikel 8: Complicaties

8.1 Wanneer zich complicaties voordoen, doet het klussenbedrijf hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de opdrachtgever.

8.2 Indien de complicatie tot gevolg heeft, dat het werk niet en/of niet veilig door kan gaan, zal het klussenbedrijf het werk onderbreken.

8.3 Wanneer de complicatie onmiddellijk handelen vereist zal het klussenbedrijf ingrijpen, ook in het geval dat de opdrachtgever niet te bereiken is.

8.4 Eventuele extra kosten, die het klussenbedrijf moet maken in verband met een complicatie, die onmiddellijk  handelen vereist en die redelijk zijn ter beperking van de schade, zullen door de opdrachtgever worden vergoed.

8.5 Indien de complicatie niet onmiddellijk handelen vereist, kan de opdrachtgever meer- en minderwerk opdragen.

Artikel 9: Overmacht

9.1 Er geldt uitsluitend een nakomings verplichting wanneer en zolang er geen sprake is van overmacht in de zin van artikel 6: 75 van het Burgerlijk wetboek. Als  overmacht worden in ieder geval aangemerkt onwerkbare weersomstandigheden, niet beschikbare materialen en
omstandigheden, die zich buiten het bereik van opdrachtgever en het klussenbedrijf vallen.

Artikel 10: Oplevering

10.1 Na voltooiing van het werk nodigt het klussenbedrijf de opdrachtgever uit voor de oplevering van het uitgevoerde werk. De opdrachtgever dient hierop binnen een redelijk termijn te reageren
en kan het werk al dan niet onder voorbehoud aanvaarden dan wel weigeren onder aanwijzing van de gebreken.

10.2 Indien er gebreken worden geconstateerd, die door het klussenbedrijf dienen te worden hersteld, zal het klusbedrijf deze gebreken zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na de opleveringsdatum herstellen, tenzij dit onmogelijk is ten gevolge van
omstandigheden, die buiten de risicosfeer van het klussenbedrijf vallen.

Artikel 11: Betaling

11.1 Bij opdrachten, die langer dan een week duren, zal wekelijks een factuur naar de opdrachtgever worden gestuurd met daarin een declaratie van de bestede uren en de in die week aangekochte materialen. Deze factuur zal door opdrachtgever inde week van ontvangst worden betaald.

11.2 Wanneer voor aanvang van het werk materiaal moet worden ingekocht voor een bedrag van € 1000,- of meer, maar minder dan € 2000,- zal de opdrachtgever direct 50% van dit aankoopbedrag betalen als voorschot. Wanneer het aankoopbedrag meer bedraagt dan €2000,- wordt een voorschotbedrag afgesproken.

11.3 Indien partijen betaling in termijnen zijn overeengekomen, geschiedt betaling in evenredigheid met de voortgang. De termijnbetaling dient zo spoedig mogelijk na de factuurdatum plaats te vinden.

11.4 Indien betaling in termijnen is overeengekomen en het klussenbedrijf zijn verplichtingen inzake voortzetting van het werk niet nakomt, heeft de opdrachtgever de bevoegdheid betaling op te schorten.

11.5 Indien opdrachtgever de betalingverplichting van de wekelijkse factuur niet nakomt heeft het klussenbedrijf het recht om het werk op te schorten.

Artikel 12: Eindafrekening

12.1 Het klussenbedrijf zal de eindafrekening tijdens de oplevering aan de opdrachtgever ter hand stellen ofwel direct na de oplevering doen toekomen.

12.2 De eindafrekening bevat een opstelling van de bestede uren, geleverde materialen en overige kosten(zoals gereedschapshuur, parkeergelden, precario, e.d.).

12.3 De eindafrekening bevat tevens een opstelling van eventueel reeds door de opdrachtgever betaalde bedragen en van de resterende saldo.

12.4 Alle betalingen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum plaats te vinden, tenzij partijen een andere termijn zijn overeengekomen.

Artikel 13: Opschorting betaling

13.1 Indien het opgeleverde werk niet voldoet aan de overeenkomst, heeft de opdrachtgever het recht de betaling op te schorten, met dien verstande, dat het te opschorten bedrag in redelijke verhouding dient te staan tot het geconstateerde gebrek.

13.2 Indien het opgeschorte bedrag niet in redelijke verhouding staat tot het geconstateerde gebrek heeft het klussenbedrijf het recht de wettelijke rente in rekening te brengen over het teveel opgeschorte bedrag.

Artikel 14: Niet nakomen betalingsverplichting

14.1 Indien opdrachtgever niet tijdig betaalt, wordt hij geacht zonder verdere ingebrekestelling wettelijk in verzuim te verkeren. Niettemin zendt het klussenbedrijf na het verstrijken van de betalingstermijn (als bedoeld in artikel 12 lid 5) één betalingsherinnering. Daarin wijst hij de
opdrachtgever op zijn verzuim en geeft alsnog de gelegenheid direct na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen.

14.2 Indien betaling niet binnen de in dit artikel bedoelde tweede betalingstermijn heeft plaats gevonden is het klussenbedrijf gerechtigd om van af de factuurdatum zonder ingebrekestelling een vergoeding wegens renteverlies te berekenen ten bedrage van de
wettelijke rente op dat moment over het dan openstaande bedrag, alsmede de reeds gemaakte invorderingskosten.

Artikel 15: Eigendomsvoorbehoud

15.1 Alle door het klussenbedrijf te leveren en geleverde zaken blijven haar eigendom totdat wederpartij aan al zijn verplichtingen jegens het klussenbedrijf ter zake de betreffende, de vorige
en volgende gelijksoortige leveranties ter zake door het klussenbedrijf verrichte of te verrichten
bijkomende werkzaamheden, alsmede ter zake de vorderingen van het klussenbedrijf jegens wederpartij wegens tekortschieten door de wederpartij in de nakoming van zijn verbintenissen jegens het klussenbedrijf heeft voldaan.

15.2 Niet verwerkte materialen van het klussenbedrijf blijven in eigendom van het klussenbedrijf.

Artikel 16: Retentierecht

16.1 Het klussenbedrijf is gerechtigd om in bewerking zijnde, reeds bewerkte of nog te bewerken zaken van de wederpartij die het onder zich heeft, onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die het klussenbedrijf heeft gemaakt ter uitvoering van alle opdrachten van de wederpartij, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere zaken van wederpartij, tenzij wederpartij voor de kosten naar het oordeel van het klussenbedrijf genoegzame zekerheid heeft gesteld. Alle aan de uitoefening van dat retentierecht voor klussenbedrijf verbonden kosten, waaronder opslagkosten, zijn voor rekening van de wederpartij.

Artikel 17: Garantie

17.1 Het klussenbedrijf garandeert dat eventuele na de oplevering aan de dag getreden gebreken gedurende een termijn van één jaar vanaf de oplevering kosteloos worden verholpen, tenzij het aantoont, dat de gebreken geen gevolg zijn van het werk.

17.2 De gebreken als bedoeld in lid 1 zijn gebreken, die niet eerder dan het moment van ontdekking door de opdrachtgever onderkend hadden kunnen worden en door hem zo spoedig mogelijk daarna schriftelijk aan het klussenbedrijf zijn meegedeeld.

Artikel 18: Aansprakelijkheid

18.1 Het klussenbedrijf is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat het klussenbedrijf is uitgegaan van  door of namens opdrachtgever verstrekte  onjuiste en/of onvolledige gegevens.

18.2 De aansprakelijkheid van het klussen bedrijf is in ieder geval beperkt tot het bedrag van de uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

18.3 Het klussenbedrijf is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

18.4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke gemaakt om de gebrekkige prestatie van het klussenbedrijf aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan het klussenbedrijf toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden. Het klussenbedrijf is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 19: Geschillen

19.1 Op alle geschillen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.