Privacy verklaring Just Right

Just Right aan ons wordt verstrekt of die wij anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Just Right verwerkt.

 Doel verzamelde persoonsgegevens

Just Right heeft persoonsgegevens nodig om onze dienstverlening richting u te waarborgen. Just Right verwerkt deze persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Just Right verzameld van u de navolgende algemene ten behoeve van de dienstverlening:

  • Voor- en achternaam;
  • Adresgegevens;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres;

Het doel waarom er persoonsgegevens worden verzameld strekt tot:

  • Het verlenen diensten; en
  • Het factureren van onze diensten

Wettelijke doelen zijn:

  • wettelijke verplichting
  • uitvoering van een overeenkomst
  • verkregen toestemming van betrokkene(n)
  • gerechtvaardigd belang

Minderjarigen

Just Right verzameld geen gegevens van personen die jonger zijn dan 18 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Persoonsgegevens verzameld via onze website worden niet met derden gedeeld en/of verkocht. 

Wij kunnen uw NAW gegevens delen met andere partijen om hen te wijzen op hun regresrecht. Dit staat volledig los van uw rechten en mogelijkheden in het kader van de claimbehandeling.

Beveiliging

Om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang of openbaarmaking en om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens zo accuraat mogelijk zijn, heeft Just Right passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

In het geval Just Right gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Gegevens van websitebezoek

Just Right verzamelt geen persoonsgegevens naar aanleiding van uw bezoek aan haar website. De website is in dit geval vooral statisch qua gebruik.

Cookies

Wij maken op deze website geen gebruik van cookies.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Just Right bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Uw privacy rechten

U heeft het recht om inzage van de gegevens die wij van u hebben nadat u dienstverlening bij ons hebt beëindigd. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen bij de heer Jellema, bereikbaar op g.jellema2@upcmail.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij verzoeken wij om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit is ter bescherming van uw privacy. Na ontvangst van uw verziek zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek worden gereageerd.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.

Meer informatie omtrent deze Privacy Policy kan u verkrijgen op het volgende email adres: g.jellema2@upcmail.nl